Psykisk ohälsa är ett allvarligt samhällsproblem. Mellan åren 2010-2017 ökade antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa med 359 % i Sverige och 80 % av alla sjukskrivningar beror på utmattning. Det går att se vissa grupper som är mer utsatta än andra, det talas om i termer av sociopatologier.

Individers meningsförlust måste förklaras med förståelse för organisation, ledarskap och samhällets förändrade krav och förutsättningar

När jag pluggade vid Uppsala Universitet skrev jag mitt examensarbete om just Arbetsrelaterad  psykisk ohälsa (fulltext) och idag delar jag för första gången med mig av hela arbetet i fulltext.Viktigaste delarna av innehållet hittar du här i en överskådlig sammanfattning med de tre viktigaste fynden:

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället – Kvinnor som jobbar med människor särskilt utsatta
Psykiska utmattningssyndrom har ökat markant de senaste två decennierna, framförallt bland anställda inom den offentliga sektorn och särskilt bland professionella grupper inom vård-, omsorgs- och utbildningsverksamhet (s.k. human service).

Hos Marx och även moderna empiriskt orienterade sociologer, associeras ofta alienationen till den privatkapitalistiska varuproduktionen. I denna uppsats vill jag pröva om det är meningsfullt att betrakta även offentlig tjänsteproduktion ur detta perspektiv.

Arbetet och organisationens utformning skapar ohälsa och förfrämligande för individer
Hos Marx och inom modern sociologi har alienationsfenomenet ofta kopplats till arbetets och arbetsorganisationens förändringar. I synnerhet till den fragmentisering av arbetet och arbetsorganisationen som skett inom ramen för industrialiseringen och rationaliseringen av industriella arbetsprocesser.

Alienation förknippas ofta med människans upplevelse av främlingskap, identitetslöshet eller meningslöshet. I den sociologiska forskningstraditionen har starka uttryck för alienation ofta förbundits med perioder av drastiska förändringar inom arbetslivet

På ett mikroanalytiskt plan uppfattas alienationen ofta vara orsakad av att arbetarens möjligheter att överblicka arbetsprocessen, känna stolthet över samt få sociala erkännanden för sitt eget arbete minskar.

Förändringar i samhället skapar ohälsofaktorer som konkurrensutsättning, avregleringar och omorganisationer 
På makroplanet söks orsakerna ofta i de produktionsförhållanden som, som det brukar heta i marxistiska analyser, i sista hand’
förklaras av grundläggande sociala och ekonomiska intressen för den kapitalistiska varuproduktionen.

Den moderna tröttheten och den ökande psykiska ohälsan manifesterar sig på mikroplanet i form av sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, irritabilitet och uttröttbarhet men utmärks ofta också av känslor av otillräcklighet och meningsförlust. Dess orsaker kan delvis härledastill systematiska förändringar som i sin tur påverkat arbetsprocessen inom de offentliga verksamheterna. Härigenom påverkas även makronivåer, då arbetsförhållandena för vissa yrkesgrupper i hela landet berörs.

Den alienationsteoretiska analysen visar att det finns ett antal paralleller som kan dras mellan samhällsomvandlingen som skedde i olika stadier av industrisamhället utveckling och de strukturella förändringar som har skett inom svensk offentlig sektor från 1980-talet, som i litteraturen ofta sammanfattas under beteckningen New Public Management (NPM).  NPM har medfört införande av nya ekonometriska resultatstyrningssystem och ledningssystem, avregleringar, arbetsorganisationsförändringar samt införande av konkurrensutsättning av kommunalt bedrivna verksamheter.

Fenomenens komplexitet och de alienationsteoretiska förklaringsmodellerna innebär att man måste arbeta med flernivåanalys i ett tvärvetenskapligt perspektiv där arbets- och socialpsykologiska delstudier måste kombineras med organisationsanalyser och studier av institutionella förändringar.

Nyckelord: Alienation, sociopatologi, arbetsrelaterad psykisk ohälsa, arbetsprocess, produktionsförhållande

Läs examensarbetet i sin helhet här: Sjuka individer eller ett sjukt samhälle? (Fulltext)

Författare Angeliqa

1 Kommentar

  1. Så viktigt att lyfta såna här frågor och vända och vrida och belysa. Det måste bli nån hejd, på både samhälle och människa!

    /Mvh hon som inte hade nån hejd på sig och smaschade in i den berömda väggen!

    Kram Lena

Kommentera

Spara