Anette Gustafsson från Ängelholm jobbar både som sjukgymnast inom äldrevården och hälsoguide tillsammans med sin man i deras egna företag. Du kanske känner igen henne som en av mina senaste Möte med en Eldsjäl där hon berättade om hur naturen kan hjälpa oss att vara friska. Idag delar Anette med sig av de bakomliggande teorierna och förklarar hur hela kroppen hänger ihop och vilka olika syner och definitioner det finns på det här med hälsa.

”Vi tror på individens förmåga och det egna ansvaret”

Humanistiskt eller Biomedicinskt synsätt på hälsa

Det finns olika inriktningar när det gäller synen på hälsa. Globaliseringen kan innebära att synen på hälsa kommer att förändras med tiden, men jag beskriver här de två inriktningarna som just idag är gällande. 1. Det humanistiska, salutogena synsättet på hälsa  För att beskriva det salutogena synsättet vill jag först definiera vad hälsa är för något. Det finns flera definitioner men den som tilltalar mig mest är

”Hälsa är att må bra och att ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagens krav och för att kunna förverkliga sina personliga mål” / Rydqvist och Winroth 2002. 

Det humanistiska (holistiska) perspektivet. Här ser man människan utifrån ett helhetsperspektiv; biologiskt- vilka våra genetiska förutsättningar är, fysiskt- här har t.ex. kost, motion, sömn betydelse, psykiskt- handlar om vår självbild, vilja mm, socialt t.ex. trygghet, trivsel och relationer och existentiellt t.ex. vår livsåskådning, meningen med livet etc. Här utgår man från friskfaktorer (salutogenes), alltså de faktorer som forskningen visat bidrar till goda hälsoeffekter.

Exempel på goda hälsoeffekter: 

 • att ha ett socialt nätverk och goda relationer,
 • att ha inflytande och ha påverkansmöjligheter i arbetslivet,
 • att vistas i naturen,
 • att vara fysiskt aktiv minst 30 min dagligen,
 • att äta 500 gram frukt och grönt/dag,
 • att vara rökfri, att få bekräftelse och att få tillräckligt med återhämtning t.ex. sova 7-8 tim/dygn med mera.

Detta är ett möjlighetsbaserat synsätt där individen har ett tydligt ansvar för sin egen hälsa, men ska få hjälp och stöd i den processen. Här används en hälsofrämjande (promotiv) strategi där det skapas stödjande miljöer för alla människor i vårt samhälle. I den humanistiska inriktningen ligger mycket av hälsoansvaret på individen själv eftersom det finns mycket i våra levnadsvanor och livsstil som vi själva kan göra någonting åt.

2. Svensk sjukvård riktar in sig på ett biomedicinskt problematiserat synsätt I svensk hälso – och sjukvård och i det västerländska synsättet är den biomedicinska inriktningen mest använd i dagsläget. Här ser man hälsa som frånvaro av sjukdom, antingen är man frisk eller sjuk. Hälsan bestäms utifrån människans fysiologiska förutsättningar där man utgår från normalvärden. Ligger man utanför gränsen är man sjuk. Man ser till riskfaktorer (patogenes), alltså de faktorer som orsakar sjukdom. Det är ett problembaserat synsätt vilket innebär att man letar efter risker, riskindivider och riskgrupper. Individen själv tar inte så stort ansvar för sin egen hälsa utan det största ansvaret läggs på samhället, arbetsgivaren, läkaren eller socialtjänsten t.ex. Den strategi som används i hälsoarbetet är förebyggande (preventiv), behandlande, rehabiliterande eller lindrande/botande. En förebyggande strategi riktas mot en specifik grupp t.ex. att vaccinera resenärer som ska utomlands eller barn, eller förebygga fall hos våra äldre.

Bifogad fil utan namn 00043

I mitt nuvarande arbete inom äldreomsorgen arbetar jag en del med specifik rehabilitering som kan vara att någon t.ex. brutit sitt ben och ska återfå sin funktion som han eller hon hade tidigare. Den här personen kan nu ingå i en riskgrupp eftersom han eller hon redan fått en fraktur och då kan ett förebyggande arbete planeras enligt det biomedicinska synsättet. Eftersom skadan redan skett och både har orsakat individen lidande och det har kostat samhället pengar kan det finnas behov av att individen ökar sin styrka och tränar balans t.ex. för att minska risken för ytterligare fall och frakturer. Innan detta händer kan ett hälsofrämjande arbetssätt innebära att personen redan tidigare har börjat träna för att få god styrka och balans, kanske har slutat röka vilket har gynnsam effekt på skelettet, minskar bland annat benskörhet och främjar blodcirkulationen. Här kan jag i min yrkesroll guida individen till goda levnadsvanor och en sund livsstil vilket kan leda till att individen slipper falla och få en fraktur. Daglig utevistelse för våra äldre är något jag gärna verkar för och värdesätter vilket kan ge goda hälsoeffekter. Jag tycker det är viktigt att medvetandegöra friskfaktorer och vad vi själva kan göra för att må bra och få uppleva god livskvalitet. I vårt företag VitalSupport arbetar vi genomgående utifrån det salutogena synsättet och vi tror på individens förmåga och det egna ansvaret. Vi vill vara en guide för att just du ska hitta ditt sätt att må bra på, för en sund och hållbar hälsa. Vi vill göra det enkelt och tillgängligt.

Bild: Privat

Vad ser du för trender och riktningar inom fysioterapin? Något av det jag noterat är att livsstil och levnadsvanor har blivit allt mer aktuellt. Det talas, skrivs och utbildas inom ämnet.

 • Projekt med hälsocoacher inom primärvård har gjorts bland annat. Hälsa på nätet har blivit vanligare.
 • Det är stort fokus på demenssjukdomar och på våra välfärdssjukdomar som övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Att främja hälsan på arbetsplatsen, bland annat för att minska belastningsskador och upplevd stress.
 • Fallförebyggande arbete för våra äldre medborgare. Seniorgym som friskvårdsalternativ.
 • Fysisk aktivitet på recept (FAR) som skrivs ut av legitimerad personal som fysioterapeuter, läkare och sjuksköterskor.
 • Fysioterapeuter efterfrågas på friskvårdsanläggningar.
 • Inom äldreomsorgen provas uteaktiviteter, promenader, odling, djurhållning, cykling mm.
 • Grön terapi används då individer blivit fysiskt och psykiskt utmattade.

Globaliseringen ger nya möjligheter. Fysioterapiyrket har sådan bredd och utvecklingsmöjligheter så det finns inga gränser på vad som egentligen ligger i framtiden. Det finns alla möjligheter att skapa nya behov och arbetsområden! Del 1 med Anette: ”Naturen hjälper oss att vara friska” Det här är sista delen med fysioterapeuten Anette. Tidigare har du kunnat läsa om på vilket sätt naturen har en avgörande roll för att vi ska vara friska och vilken skillnad en promenadgrupp gjorde för ett gäng damer på ett äldreboende.

Författare Angeliqa

Kommentera

Spara